Muziekles Salland

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden keyboard- en pianoles Muziekles Salland

 

1 Cursusjaar

1.1 Het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend.

1.2 Na iedere cursus vindt automatisch uitschrijving plaats.

1.3 Er worden 36 lessen in een cursusjaar gegeven.

 

2 Inschrijving en plaatsing

2.1 Voor ieder nieuw cursusjaar dient u zich (opnieuw) aan te melden via het standaard inschrijfformulier.

2.2 Bij onvoldoende aanmelding kan de cursus niet doorgaan. Ik kan u dit helaas pas kort voor de start van de cursus aangeven omdat ik soms pas op het laatste moment aanmeldingen ontvang.

2.3 Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

 

3 Annulering/tussentijdse beëindiging

3.1 Annulering van een inschrijving of tussentijdse beëindiging van een cursus kan uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven.

3.2 Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht.

3.3 Bij annulering binnen 2 weken vóór aanvang cursus wordt 25 % van het cursusgeld in rekening gebracht.

3.4 Ontheffing (gedeeltelijk of geheel) van cursusgeld wordt verleend:

3.4.1 Indien de leerling verhuist buiten een cirkel van 20 km rondom de leslokatie.

3.4.2 Indien wegens langdurige ziekte de lessen niet meer vervolgd kunnen of mogen worden. Op verzoek bent u verplicht de aanvraag te ondersteunen met een schriftelijke doktersverklaring. Deze ontheffing gaat in vanaf één maand na de laatst genoten les.

3.4.3 Bij tussentijdse beëindiging, anders dan onder 3.4.1 en 3.4.2 genoemde omstandigheden, is het lesgeld verschuldigd tot en met de 8e les vanaf de datum van binnenkomst van de afmelding. Daarbij wordt tevens € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

 

4 Uitval lessen

4.1 Indien de leerling verhinderd is één of meer lessen bij te wonen, dan dient u mij hier zo spoedig mogelijk schriftelijk, telefonisch of per sms van in kennis te stellen.

Bij verhindering van de docent stel ik u, indien mogelijk, telefonisch of schriftelijk op de hoogte.

4.2 U heeft geen recht op restitutie van lesgeld als uw les door ziekte van de docent of een andere zwaar wegende reden één of meerdere keren uitvalt. Aan deze uitval is een maximum verbonden: vier lessen. Bij een overschrijding van dit maximum wordt tot restitutie van het lesgeld naar rato overgegaan.

4.3 Indien een docent incidenteel om moverende redenen niet in staat is om les te geven, dan komt hij met de cursist(en) een dag/tijdstip overeen waarop de lessen worden ingehaald.

 

5 Betalingsplichtige

5.1 Het lesgeld dient te worden voldaan door de betalingsplichtige. Bij een minderjarige cursist wordt hieronder verstaan de vader en/of

moeder, voogd en/of voogdes, dan wel één van de verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers.

6 Betaling lesgeld

6.1 Het lesgeld wordt via een machtiging (incasso) in termijnen betaald.

7 Wijziging persoonlijke gegevens

7.1 Het is in belang van zowel u als van de docent dat u wijzigingen in e-mailadres, adres, telefoonnummer van leerling en/of betalingsplichtige zo spoedig aan de docent meldt.